Fotocredit: Bildet er fra 1935-1940. Foto: Oslo Bymuseum

Gyldenløves gate

Gyldenløves gate – en vakker gate også uten bilparkering

Det er mye oppmerksomhet om Gyldenløves gate i forbindelse med etablering av sykkelfeltene – og vi merker oss en del frustrasjon. Statsforvalteren har vurdert kommunens vedtak som ikke har avdekket feil som gjør vedtaket ulovlig.

Frogner MDG gir her en oversikt over Oslos overordnede mål som nullutslippsby, den demokratiske prosessen forut for etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate, forteller om hvorfor sykkelfeltene er en god løsning, og hva man som beboer har av mobilitetsalternativer i nærheten.

Overordnet mål

Oslo vedtok i mai 2020 klimastrategi for byen med mål om å bli en nullutslippsby innen 2030. Privatbiler, varebiler, lastebiler og busser utgjør ca. 50% av de lokale utslippene, derfor er det viktig å redusere biltrafikken i Oslo. Ett av tiltakene er å legge til rette for sykkel – sammen med kollektivtransport og gange – hvor sykkelfelt i Gyldenløves gate er ett av flere forbindelser gjennom byen.

Demokratisk prosess

Sykkelfelt i Gyldenløves, som var tegnet inn som del av plan for sykkelveinettet i Oslo Sykkelstrategi 2015-2025 – Oslo skal være en sykkelby for alle, ble vedtatt i Oslo bystyre 23. mai 2018. Den ble vedtatt med overveldende flertall – kun FrP var imot.

En egen sak om Gyldenløves gate ble behandlet av bystyret 19. juni 2019: Innbyggerforslag av 6.3.2019 – Ja til godt bomiljø – nei til sykkelfelt og fjerning av parkering i Gyldenløves gate.

Komiteens innstilling fikk 35 stemmer for, og 24 stemmer mot (fra H, F og KrF). Innstillingen lyder: «Bystyret ber byrådet etablere trygg sykkeltilrettelegging i Gyldenløves gate i løpet av 2019.» Det var flere tilleggsforslag, blant annet dette fra FrP som falt med stemmer kun fra FrP. Det lød: «Bystyret ber byrådet avslutte planlagte tiltak i Gyldenløves gate i forbindelse med Plan og sykkelveinett i Oslo, og beholde gaten slik den er i dag.»

Vi viser også til utdrag fra Frogner MDGs debattinnlegg i Vårt Oslo i 2019:

«Da Høyre satt i byråd vedtok de en helhetlig sykkelsatsing. Inkludert sykkel-tilrettelegging i Gyldenløves gate, flerfoldige ganger. En hoveddel var byruten som skulle knytte sammen vestkanten og sentrum. Byruten skulle i størst grad unngå å blande seg med biltrafikken, og ble da tegnet inn i Gyldenløves gate. Det har vært planlagt sykkelvei i denne gaten i minst 20 år!» Skriver Adam Tumidajewicz og Arne Haabeth.

 

Hvorfor sykkelfelt er en god løsning

«Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.» skriver Oslo kommune på sine sider.

Sykkelfelt anlegges ikke i utgangspunktet fordi det er mange som sykler i gaten, men for å legge til rette for trygg sykling for liten og stor. Slik det er nå, er det trangt mellom parkerte biler og ridestien, og ikke god nok plass til at biler kan passere syklister uten å skape risiko ved passering.

Ved å anlegge sykkelfelt legger byen til rette for å binde vest og sentrum sammen med trygg sykling i området i tråd med sykkelstrategien.

Mellom Kirkeveien og Eckersbergs gate, der det ikke er ridesti, blir det ikke sykkelfelt men blandet trafikk, og for å sikre og tilrettelegge for varetilførsel til Samson bakeri, løses ved et opphør av sykkelfelt ved dem.

 

Hva er alternativene til parkering i Gyldenløves gate

For den som har bil er alternativene følgende:

  • Handicapparkering flyttes til nærmeste sidegate. Ny plassering er rundt 30 meter fra opprinnelig plass.
  • Ladestolper: Fire ladestolper flyttes inn i Haxthausens gate.
  • Varelevering: For å sikre varelevering til Samson bakeri opphører sykkelfelt ved Gyldenløves gate 8.
  • Beboerparkering for delstrekning 1 Kirkeveien – Eckersbergs gate beholdes. For delstrekning 2, Eckersbergs gate – Niels Juels gate henvises det til beboerparkering i en radius av i underkant 300 m. Iht. tall fra 2019 er det ca. 1200 beboerparkeringsplasser i dette området (ekskl. ambassadeparkering, HC-parkering og ladeplasser). Imidlertid er vi kjent med at oppdaterte tall for beboerparkeringer er etterspurt fra Frogner BU (BU-møte 13.10.20).
  • Bilkollektivet har flere oppstillingsplasser i området med bildeling; Niels Juels gate, Hydrogarasjen, Observatoriegata, Munkedamsveien, Holtegata, Inkognitogata

 

Her kan du lese mer om prosjektet sykkelfelt i Gyldenløves gate:

Som en avslutning tillater vi oss å løfte frem oppfordringen til Arve Tellefsen om Gyldenløves gate i Avisa Oslo:

– Kanskje må (vi) rekke hverandre albuen og gjøre det beste ut av dette.